صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت آنان به عنوان یکی از ارکان شرکت ، تمرکز در جهت جلب رضایتمندی مشتریان…

1.  صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت آنان به عنوان یکی از ارکان شرکت .

2. تمرکز در جهت جلب رضایتمندی مشتریان و تامین کنندگان .

3. توجه ویژه به ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

4. توجه به خلاقیت ، نوآوری و بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها .

5. توسعه مشارکت گروهی و کار تیمی .

6. اعتقاد به شایسته سالاری و کار تیمی .

7. بر قراری نظام مدیریت دانش و خلاقیت

8. نظم و انضباط سازمانی .

9. تلاش در جهت مدیریت بهینه انرژی .

10. فراهم کردن محیط کاری با نشاط .